องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.....................................
                                                                         
            อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
            องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม  ๒๕62  เป็นต้นไป  
         
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  25   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
 
 
                                      (ลงชื่อ)...................................................
                                                        (นายวิชัย    จำปาทิ)
                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง    เอกสารประกอบ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ