องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว

การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓  ปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน  พัฒนากำลังคนในองค์การบริหารส่วนตำบล   ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสามารถทำให้คาดคะเนได้ว่าในอนาคตภายใน  ๓  ปี  ข้างหน้าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตำแหน่งใด  จำนวนเท่าใด  จึงจะเหมาะกับสภาพปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ตามภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
                   เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องมีอัตรากำลังพนักงานที่เหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง คณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงจัดทำการแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ให้เหมาะสมตามเหตุผลที่กล่าวมา    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ