องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง   งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
.....................................
                                                                         
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ สำเนางบรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดเผย  เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
 
                    บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้จัดทำงบรายรับ–รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  30   เดือนตุลาคม  2561
 
 
                                      (ลงชื่อ)...................................................
                                                (นางธนัญญา   ชินวรรณ)
                                      ผู้อำนวยการกองคลัง   รักษาราชการแทน
                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง    เอกสารประกอบ ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ