องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
.....................................
                                                                         
            อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
            องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งแต่วันที่  22  ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป  
         
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  22   เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
                                      (ลงชื่อ)...................................................
(นางธนัญญา    ชินวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
     เอกสารประกอบ แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ