องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 12 ม.ค. 2565 ]
2 แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 12 ม.ค. 2565 ]
3 คู่มือการใช้งานระบบ Info สําหรับผู้ใช้งานระดับ อปท [ 12 ม.ค. 2565 ]
4 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2565 ]
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ฯ [ 12 ม.ค. 2565 ]
6 คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 ม.ค. 2565 ]