องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

   

การคมนาคม

    การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

                -   ถนนติดต่อระหว่าง  อบต.  กับหมู่บ้านต่างๆ  ถนนคอนกรีต    7   สาย   และราดยาง      5  สาย

-  ถนนภายในหมู่บ้านต่างๆ ส่วนมากเป็นถนน คสล.  การคมนาคมสะดวก

การโทรคมนาคม

-  โทรศัพท์สาธารณะ                                         จำนวน                   5              แห่ง

การไฟฟ้า

                 -  มีไฟฟ้าใช้ทั้ง  10 หมู่บ้าน                             จำนวน             803          ครัวเรือน

                 -  ขาดแคลนไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร             

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-   ลำน้ำ, ลำห้วย                                                  จำนวน                  2              แห่ง

-   บึง,หนอง และอื่นๆ                                       จำนวน                  8              แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 -  ฝาย                                                                    จำนวน                       8          แห่ง

 -  บ่อน้ำตื้น                                                          จำนวน                   150         แห่ง

 -  บ่อโยก                                                              จำนวน                     27         แห่ง

 ข้อมูลอื่น   

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-          แหล่งทรัพยากรป่าไม้ดอนตาปู่

-          อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง

-          ลำห้วย,หนอง,บึง

มวลชนจัดตั้ง

-  อสม.                                                   75           คน

-  อช.                                                      4              คน

-  ลูกเสือชาวบ้าน                                 2   รุ่น         จำนวน  350   คน

-          กลุ่มสตรีแม่บ้าน                         

-          กลุ่มออมทรัพย์                            

-     ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล            

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

          จำนวนบุคลากร   จำนวน  23  คน  ดังนี้

- ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล              จำนวน      4    คน

- ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                                จำนวน      5    คน

-  ตำแหน่งในส่วนโยธา                                                                    จำนวน      6    คน

-  ตำแหน่งในส่วนส่งเสริมการเกษตร                                            จำนวน       -    คน

-  ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการฯ                                                         จำนวน       2   คน

-  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา                                                            จำนวน      5   คน

-  ตำแหน่งในส่วนส่งเสริมสุขภาพฯ                                              จำนวน       1   คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                จำนวนกลุ่มทุกประเภท  14  กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม   

- กลุ่มอาชีพ                          10  กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์                   4   กลุ่ม

- กลุ่มอื่น ๆ                            4   กลุ่ม

 (2 )   จุดเด่นของพื้นที่   (ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน)

                      พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  แบ่งพื้นที่ออกเป็น  2  ส่วน  คือ ตอนบนเป็นที่ราบสูง  และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม  มีน้ำคลองไหลผ่าน มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี      จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำการเกษตร  ประมง  ปศุสัตว์   ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ  18  กิโลเมตร  ซึ่งการติดต่อคมนาคมสะดวกสบายมาก  โดยทางหลวงหมายเลข   23  สามารถติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและอื่น ๆ   ได้โดยสะดวกเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่แหล่งน้าธรรมชาติมากสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตสินค้าทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

เครื่องมืออุปกรณ์ประจำสำนักงาน

                                รถจักรยานยนต์                                    1              คัน

                                มีอาคารสำนักงาน  2  หลัง   มีห้องประชุม  1หลัง

                                เครื่องคอมพิวเตอร์                              10           เครื่อง

                                เครื่องถ่ายเอกสาร                                1              เครื่อง

                                ตู้เหล็ก                                                   11           หลัง

                                โต๊ะทำงาน                                            11           โต๊ะ

                                เครื่องโทรศัพท์                                    1              เครื่อง

                                รถยนต์                                                   2              คัน

                                เครื่องตัดหญ้า                                      1              เครื่อง