องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

    

  การศึกษา   (ตารางแสดงรายละเอียดโรงเรียน)

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนแห่ง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ประถม(คน)

.ต้น(คน)

.ปลาย

1.

โรงเรียนประถมศึกษา

-โรงเรียนบ้านโดท่างาม

-โรงเรียนบ้านนาแพง

-โรงเรียนบ้านโคกล่าม

3

 

 

118

114

133

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

2.

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส(.ต้น)

1

-

35

-

..บ้านโดฯ

3.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

31

-

-

 

4.

ศูนย์การเรียนชุมชน(การศึกษานอกระบบ)

1

-

30

60

 

รวม

6

386

65

60

 

 

สถาบันและองค์การศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์                                      จำนวน              9          แห่ง

ศาลเจ้า                                                 จำนวน              1          แห่ง

การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล  / หมู่บ้าน         จำนวน              1          แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                    จำนวน              100      %

 

ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                                           จำนวน              -           แห่ง

สถานีดับเพลิง                                        จำนวน              -           แห่ง

ป้อมยามตำรวจ                                      จำนวน              1          แห่ง