องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 สภาพทางเศรษฐกิจ

    

        อาชีพ

- การปศุสัตว์  สัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  นิยมเลี้ยงไว้  บริโภคในครัวเรือนและขายมากกว่าเลี้ยงไว้ใช้งาน

- การประมง  มีการทำการประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง  ลำน้ำ  ลำห้วย  สำหรับบริโภคในครัวเรือน  ที่เหลือก็ขายในพื้นที่

            - การอุตสาหกรรม  เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น  โรงสีข้าวตามหมู่บ้านต่างๆ  โรงหล่อเสาปูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                              จำนวน              1          แห่ง

-  โรงสี  ขนาดครอบครัวและขนาดกลาง    จำนวน              22        แห่ง