องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตำบลห้วยแอ่งเป็นหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองฯ ไปตามถนนสายมหาสารคาม ร้อยเอ็ด  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23)  ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  18  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                           ติดกับตำบลท่าตูมอำเภอเมืองมหาสารคาม

ทิศตะวันออก                    ติดกับตำบลสีแก้วและตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

ทิศใต้                 ติดกับตำบลหนองกุง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก                       ติดกับตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม

เนื้อที่ทั้งหมด

     ตำบลห้วยแอ่งมีเนื้อที่ประมาณ   17.79   ตารางกิโลเมตร (11,120 ไร่)

ภูมิประเทศ

                 1. พื้นที่ราบสูงตอนบน  ได้แก่บริเวณหมู่ที่  4,5,6,7  และ 9  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลูกคลื่น เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ทำนา โดยอาศัยน้ำตามธรรมชาติและลำห้วยแอ่งและล้ำห้วยแกดำ

                 2.  ที่ราบตอนล่าง  ได้แก่บริเวณที่ตั้งหมู่ที่  1,2,3,8  และ  10  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบสม่ำเสมอเป็นแหล่งเกษตรกรรมเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์น้ำ  นอกจากอาศัยน้ำตามธรรมชาติแล้วยังเป็นพื้นที่รับน้ำจากโครงการชลประทานห้วยแอ่งอีกด้วย

ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น   3,698   คน    แยกเป็น   ชาย 1,822  คน  หญิง   1,876   คน  รวม    803   

ครัวเรือน    มีความหนาแน่นเฉลี่ย 200 คน / ตารางกิโลเมตร