องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลห้วยแอ่ง

                        ตำบลห้วยแอ่ง เป็นหนึ่งใน  13  ตำบลของอำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  เดิมตำบลห้วยแอ่งขึ้นกับตำบลท่าตูม  และต่อมาได้ขอแยกการบริหารเป็นเขตการปกครองขึ้นใหม่เป็นตำบลห้วยแอ่ง  เมื่อ  วันที่  22  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2533  มีจำนวน  8  หมู่บ้าน  โดยมี  นายโสภัณ    คำทอน  เป็นกำนันประจำตำบลห้วยแอ่ง คนแรกและคนปัจจุบัน  ต่อมาได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลในปีพ.ศ. 2537  และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละ  2  คน  เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาตำบล  ปี  พ.ศ. 2544  ตำบลห้วยแอ่ง  ได้เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  โดยมี นายสมบูรณ์   คำสอนทา   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภา   และต่อมาในปี  2548 ได้มีการเลือกตั้งนายกฯโดยตรงจากประชาชน คือ   นายสมบูรณ์   คำสอนทา     ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกคนปัจจุบัน   ประชาชนที่อาศัยอยู่ ได้อพยพมาจากหลายพื้นที่  ในตำบลใกล้เคียง   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม    ปัจจุบันตำบลห้วยแอ่ง  มี 10 หมู่บ้าน   มีประชากรทั้งสิ้น   3,569  คน   แยกเป็น   ชาย 1,749  คน   หญิง   1,820   คน  จำนวนครัวเรือน 803   ครัวเรือน  (ความหนาแน่นเฉลี่ย 200 คน / ตร.กม.)