องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 

นายอาทิตย์ รถเชษฐา
นักวิชาการเกษตร