องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
นายวัฒนา  ศรีคลัง
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
 
 
 
 
นางสาวอรอุมา ศรีภูโรจน์

 นางสาววิจิตรา อัสโย
จ้างเหมาบริการ

 จ้างเหมาบริการ