องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่

โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 15    แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น  2  ส่วน  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  20  คน  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ปัจจุบันแบ่งงานออกเป็น  7  ส่วน  ดังนี้

            1.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

            2.  กองคลัง

            3.  กองช่าง

            4.  ส่วนสวัสดิการสังคม

            5.  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

            6.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร

            7.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่    15  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ต้องกระทำและสามารถจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตราต่าง ๆ ดังนี้

                        มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม

                        มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

                                    1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                                    2.  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            

                                    3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                                    4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                    5.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                                    6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

                                    7.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                    8.  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

                                    9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยการจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา  68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล   ดังต่อไปนี้

                                    1.  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

                                    2.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                    3.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                                    4.  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ

                                    5.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                                    6.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                                    7.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                                    8.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                                    9.  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                    10. ให้มีตลาด   ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

                                    11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                                                    12. การท่องเที่ยว

                                  13. การผังเมือง

                                    สำหรับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ตามมาตราต่าง ๆ ดังนี้

                        มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

                                    1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                                    2.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ

                                    3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

                                    4.  การสาธารณูปโภค   และการก่อสร้างอื่น ๆ

                                    5.  การสาธารณูปการ

                                    6.  การส่งเสริม   การฝึก และประกอบอาชีพ

                                    7.  การพาณิชย์   และการส่งเสริมการลงทุน

                                    8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                    9.  การจัดการศึกษา

                                    10.  การสังคมสงเคราะห์   และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

                                    11.  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                                    12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                                    13.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                                    14.  การส่งเสริมกีฬา

                                    15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                                    16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                                    17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                                    18. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

                                    19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

21. การควบคุมสัตว์เลี้ยง

22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

23. การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

24. การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25. การผังเมือง

26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27. การดูแลรักษาที่ทางสาธารณะ

28. การควบคุมอาคาร

29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31. กิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด