องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 
 
 
นายฤทธิรงค์  สุจันทร์ 
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

 
 
นายฤทธิรงค์  สุจันทร์ 
 
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 


นายศุภฤกษ์  คำสุโพธิ์

 - ว่าง -
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน