องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 
 
 
 
จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 

 
 
นายฤทธิรงค์  สุจันทร์ 
 
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 

 
 
นายศุภฤกษ์  คำสุโพธิ์
 
 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน