องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองการศึกษา


นายนโรดม  เพชรโรจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางรพีพรรณ  คงหา

นางศศิธร     สมอุดร
  ครู คศ.2   

ครู คศ.2นางสาวสุรดา คำนาค
นางสาวแพรวนภา นาเสงี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน
(งานธุรการ)นางกรกนก วรธิพรหมมา
นางธัญญารักษ์ สุดชารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)นายทองดี คำนาค

นายสุรัตน์ คำเย็นสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ภารโรง)

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)