องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองการศึกษา


นายนโรดม  เพชรโรจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 


นางรพีพรรณ  คงหา

นางศศิธร     สมอุดร
  ครู คศ.2   

ครู คศ.1นางสาวสุรดา คำนาค
นางสาวแพรวนภา นาเสงี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน
(งานธุรการ)นางกรกนก วรธิพรหมมา
นางธัญญารักษ์ สุดชารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)นายทองดี คำนาค


พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ภารโรง)