องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองคลัง

 

นางธนัญญา  ชินวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
นางทิพมงคล  คำเบ้าเมือง

นักวิชาการคลังปฎิบัติการ

-ว่าง-
-ว่าง-
นางสาวรัตนากร วิเศษชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
 
  นางกนกพร  สมอุดร  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
 
     
  นางสาวพรพิมล นาเสงี่ยม  
  จ้างเหมาบริการ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)