องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองคลัง


นางธนัญญา  ชินวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง- ว่าง -


นักวิชาการคลัง

-ว่าง-
นายวีระชัย ภายะโส
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
 
  นางกนกพร  สมอุดร  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
 

 
 
นางสาวสุวนันท์ คำนาค

นางสาวพรพิมล นาเสงี่ยม
 พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานการเงินและบัญชี)

พนักจ้างเหมาบริการ
(งานจัดเก็บรายได้)