องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจันเพ็ญ อันทรง นายอนุวัฒน์  พันธ์แสง นายจักรา  ไชยโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
จ่าสิบเอกบุญส่ง แสนมี

-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายชวน สุทธิโสกเชือก

นางสุพรรษา พลลาภ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)นายสมพงษ์ หาโกสีย์ นางสาวพัชรพรรณ คำทอน นายมนูญ ไชยคำภา
พนักงานขับรถยนต์
(ภารกิจ)
คนงาน
(งานธุรการ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)


-ว่าง- นายประพรรณศักดิ์ เรืองวิเศษ นายพรเทพ ภูน้ำดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพนางสาววงเดือน ละครมุล นายสุภีร์ จำปาบุรี นายอิทธิพล สันคะนุช
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ


นายคำพอง ละครมุล
นายอภิสิทธิ์ แก้วคำ
นางสาวนาตยา จำปาบุรี
ยาม พนักงานจ้างเหมา
(งานระบบสารสนเทศ)
แม่บ้าน
     
  นางสาวอัยญดา คำทองทิพย์
จ้างเหมาบริการ
(ธุรการงานป้องกันฯ)