องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจันเพ็ญ อันทรง นายอนุวัฒน์  พันธ์แสง นายจักรา  ไชยโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
จ่าสิบเอกบุญส่ง แสนมี

-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 

นายจักรกริช พรมจักร์

นางสุพรรษา พลลาภ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)นายสมพงษ์ หาโกสีย์ นางสาวพัชรพรรณ คำทอน นายมนูญ ไชยคำภา
พนักงานขับรถยนต์
(ภารกิจ)
คนงาน
(งานธุรการ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)นายณรงค์ แดงขุนทด นายประพรรณศักดิ์ เรืองวิเศษ นายพรเทพ ภูน้ำดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพนางสาววงเดือน ละครมุล นายสุภีร์ จำปาบุรี นายอิทธิพล สันคะนุช
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ


นายคำพอง ละครมุล
นายอภิสิทธิ์ แก้วคำ
นางสาวนาตยา จำปาบุรี
ยาม พนักงานจ้างเหมา
(งานระบบสารสนเทศ)
แม่บ้าน