องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจันทร์เพ็ญ อันทรง นายอนุวัฒน์  พันธ์แสง นายจักรา  ไชยโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


จ่าสิบเอกบุญส่ง แสนมี

-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 

จ่าสิบเอกชวน สุทธิโสกเชือก

นางสุพรรษา พลลาภ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

- ว่าง -
นางสาวพัชรพรรณ คำทอน - ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
(ภารกิจ)
คนงาน
(งานธุรการ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นายบุญโชค แก้วบันดิษฐ์
นางสาววงเดือน ละครมุล นายอิทธิพล สันคะนุช
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพนายบุญโชค แก้วบันดิษฐ์ นายวิศวกร เศษนเวช
นายกฤษพรชัย เวียงนนท์
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ


นายคำพอง ละครมุล
นายอภิสิทธิ์ แก้วคำ
นางสาวนาตยา จำปาบุรี
ยาม พนักงานจ้างเหมา
(งานระบบสารสนเทศ)
แม่บ้าน
   
 
  นางสาวอรอุมา ศรีภูโรจน์
พนักงานจ้างเหมา
(ธุรการงานป้องกันฯ)