องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
นักบริหารงานท้องถิ่น
(ปลัด อบต.)
เบอร์ติดต่อ xxx-xxxxxxx

นายธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์
นักบริหารงานท้องถิ่น
(รองปลัด อบต.)
เบอร์ติดต่อ 088-5760038


นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
นางธนัญญา  ชินวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
เบอร์ติดต่อ 087-8535758 เบอร์ติดต่อ 093-4875885


นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์
นายวัฒนา   ศรีคลัง
นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เบอร์ติดต่อ 061-5645479 เบอร์ติดต่อ 063-5196198

จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร)
เบอร์ติดต่อ 086-1388272 เบอร์ติดต่อ 086-1388272


 
นายนโรดม  เพชรโรจน์

นักวิชาการศึกษา
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ 083-9422388