องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายประมวล สีดำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญสวน วิชาสวัสดิ์
นายไพบูลย์ สวัสดิ์ภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญสวน วิชาสวัสดิ์ นายสมัคร ภาวะหาญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นางปราณี สมบัติหอม
นายประมวล สีดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายไพบูลย์ สวัสดิ์ภูมิ
นายบุญถม คำสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นางพวงเพชร เจนชัย
นายสงวน คำทอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายพูล โสกชาตรี
นายอุดม คำมูลคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10