องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +
นาย ประภาส ทัตติวงษ์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
  โทรศัพท์ +  081-8711695
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
  โทรศัพท์ +  xxx-xxxxxxx
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th

  ชื่อ + นาย ธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
  โทรศัพท์ +  088-5760038
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th

  ชื่อ + นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  087-8535758
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th

  ชื่อ + นางธนัญญา  ชินวรรณ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  093-4875885
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
  ชื่อ + นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  061-5645479
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th

  ชื่อ + นายวัฒนา  ศรีคลัง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  063-5196198
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th

  ชื่อ +
จ่าเอกธนวรรธน์  จันต่อ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  086-1388272
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
  ชื่อ + จ่าเอกธนวรรธน์  จันต่อ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเกษตร
  โทรศัพท์ +  086-1388272
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th