องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
 
  ชื่อ +
นาย วิชัย  จำปาทิ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงาน อบต. (7) (ปลัด อบต.) ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นาย วิชัย  จำปาทิ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงาน อบต. (7) (ปลัด อบต.)
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 

  ชื่อ + นาย ธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์
  ตำแหน่ง + นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.)
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นางธนัญญา  ชินวรรณ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานการคลัง (๗) (ผู้อำนวยการกองคลัง)
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานช่าง  (ผู้อำนวยการกองช่าง)
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + นายวัฒนา  ศรีคลัง
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานสาธารณสุข ๖
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ +
จ่าเอกธนวรรธน์  จันต่อ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th
 
  ชื่อ + จ่าเอกธนวรรธน์  จันต่อ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาราชการผู้อำนวยการกองเกษตร
  โทรศัพท์ +  043-020454
  อีเมล์ +  admin@huay-ang.go.th