องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควัน(เคมี) กำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออก ไม่ให้แพร่กระจายที่โรงเรียนบ้านโดท่างาม และบ้านห้วยแอ่ง ม.9


2024-05-01
2024-04-11
2024-03-26
2024-03-25
2024-01-30
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-10-27
2023-10-26