องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โคกหนองนา โมเดล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “โคกหนองนา โมเดล”ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินแบบโคก หนอง นา โมเดล และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

2024-01-30
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-26
2023-10-04
2023-10-02
2023-06-28