องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งอค์กรผู้ใช้น้ำ
       สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามกฏกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2...
 
  ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งอค์กรผู้ใช้น้ำ
  ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ...
   ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.1 บ้านดอนไฮ
  โครงการ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.2 บ้านนาแพง
  ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลห้วยแอ่ง และประชาชนทั่วไป ใช้ง...
  กิจกรรมอบรมโครงการรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในสถ...
  วีดีทัศน์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ป...
  อบรมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ สานฝาตุมว...
  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ