วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำแข็งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกออล์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโสทอน ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านโด ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (หลักสูตร การถักเปลจากเศษผ้าและไม้ถูพื้นจากเศษผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่อมดื่มโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (หลักสูตร การถักเปลจากเศษผ้าและไม้ถูพื้นจากเศษผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (หลักสูตร การถักเปลจากเศษผ้าและไม้ถูพื้นจากเศษผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเครื่องเสียงโครงการรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง