วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๐๐ โด๊ส พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จำนวน ๒๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อสายส่งน้ำชนิดผ้าใบพร้อมอุปกรณ์ฯ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อบต.ห้วยแอ่ง จำนวน ๒ เส้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต จำนวน ๓ หลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๕๐ ตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง