วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโครงไม้ป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบล้้อจักรยาน และเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง(แบบสะพาย) อบต.ห้วยแอ่ง จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข้อที่ ๕๐ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสำนักปลัด อบต.ห้วยแอ่ง จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโสทอน ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง