วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข้อที่ ๕๐ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสำนักปลัด อบต.ห้วยแอ่ง จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโสทอน ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคระบาดและโรคติดต่อ อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน ๔ รายการ รวมทั้งสิ้น ๔๔ ป้าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง