วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกระติกเก็บวัคซีนและน้ำยาเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๐ กระติก และเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน ๑๐ เครื่องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข อบต.ห้วยแอ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และโครงไม้ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด อบต.ห้วยแอ่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ห้วยแอ่ง (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บท ๘๕๕๒ มหาสารคาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโครงไม้ป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบล้้อจักรยาน และเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง(แบบสะพาย) อบต.ห้วยแอ่ง จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข้อที่ ๕๐ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง