องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.1 บ้านดอนไฮ


กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.1 บ้านดอนไฮ การถักเปลและไม้ถูพื้นจากเศษผ้า