องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


โครงการ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.2 บ้านนาแพง


กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.2 บ้านนาแพง การถักเปลและไม้ถูพื้นจากเศษผ้า