องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


กิจกรรมอบรมโครงการรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตรคนพิการ ดำเนินกิจกรรมอบรมโครงการรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง