องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


วีดีทัศน์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ขอเผยแพร่ชุดวีดีทัศน์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีทัศน์ ได้ที่ QR Code