องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  จัดป้ายประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด  "สถาบันพระมหากษัตริย์กับการ  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"