วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเคริื่องเสียง โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และโครงไม้ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำแข็งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์,น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สายทางบ้านหมากหญ้า-บ้านไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง