วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเครื่องขยายเสียงและเวที ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปี ๒๕๖๖ (หลักสูตรการทอพรมเช็ดเท้า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปี ๒๕๖๖ (หลักสูตรการทอพรมเช็ดเท้า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปี ๒๕๖๖ (หลักสูตรพรมเช็ดเท้า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านนาแพง ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ สายทล.23 - บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโสทอน ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านท่างาม ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง