วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๙๙๐๖ มหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิ์การสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าสิริวัณณวรีฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าสิริวัณณวรีฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าสิริวัณณวรีฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง