วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา (วางท่อเมนประปา) หมู่ ๒ บ้านนาแพง ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุที่ใช้ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ เมืองสารคามสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำยาเคมีและวัสดุอุปกรณ์พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ห้วยแอ่ง ทะเบียน กธ ๙๙๐๖ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง