องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
"สาระดีๆ จากศาลปกครอง"
สำนักงานปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดนายสุรเทพ  ยุบล
นางธนัญญา   หนองสูง
นายอนุวัฒน์  พันธ์แสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
 
นายจักรา  ไชยโคตร

จ่าสิบเอกบุญส่ง แสนมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 

 
-ว่าง-

นางสุพรรษา พลลาภ
เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.ประจำ)

นายสมพงษ์ หาโกสีย์ นางสาวพัชรพรรณ คำทอน นายมนูญ ไชยคำภา
พนักงานขับรถยนต์
(ภารกิจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานธุรการ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
นายณรงค์ แดงขุนทด นายประพรรณศักดิ์ เรืองวิเศษ นายพรเทพ ภูน้ำดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
นางสาววงเดือน ละครมุล นายสุภีร์ จำปาบุรี นายอิทธิพล สันคะนุช
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ

 
นายไหว เชื่อผกา
นายอภิสิทธิ์ แก้วคำ
นายคำพอง ละครมุล
คนสวน พนักงานจ้างเหมา
(งานระบบสารสนเทศ)
ยาม