องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รานงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
สำนักงานปลัด
 
 
นางสาวอรัญญา  แคนหนอง
นักบริหารงาน อบต. (7)  (ปลัด อบต.)
 
นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ
นักบริหารงาน อบต. (6) (รองปลัด อบต.)
 
นางเยาวรัตน์   วุฒิพันธ์
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)

 

 
นางนิศมา   คำเบ้าเมือง
นายเตรียม  มูลไธสงค์
นางวรรณลมัย  ทะสีละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

 
นายอนุวัฒน์  พันธ์แสง
นายจักรา  ไชยโคตร
จ่าสิบเอกบุญส่ง  แสนมี
นิติกร ปฏิบัติการ
นักจัดการทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
 

 
 
นางสุพรรษา  พลลาภ
 
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)