องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
"สาระดีๆ จากศาลปกครอง"
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวิชัย  จำปาทิ
นักบริหารงาน อบต.
(ปลัด อบต.)
 

นาย ธีรศักดิ์ คำแสนพันธ์
นักบริหารงาน อบต.
(รองปลัด อบต.)
 -ว่าง-
นางธนัญญา  ชินวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์
นายวัฒนา   ศรีคลัง
นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นักบริหารงานสาธารณสุข
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
จ.อ.ธนวรรธน์  จันต่อ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

 
นายณโรดม  เพชรโรจน์

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา