องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รานงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นางสาวอรัญญา  แคนหนอง
นักบริหารงาน อบต. ๗
(ปลัด อบต.)
 
นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ
นักบริหารงาน อบต. ๖
(รองปลัด อบต.)
 
 
                 นางเยาวรัตน์   วุฒิพันธ์
นางธนัญญา  ชินวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการคลัง ๗
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
 
 

ส.อ.ประเสริฐ   วิริยะ
นายวัฒนา   ศรีคลัง
นักบริหารงานช่าง  ๗
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นักบริหารงานสาธารณสุข ๖
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 
 

นายณโรดม  เพชรโรจน์
จ่าเอกธนวรรธน์  จันต่อ
นักวิชาการศึกษา ๖ว
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖
(หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)
 

 
.............ว่าง..........
นักวิชาการเกษตร  ๓