องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รานงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตำบลห้วยแอ่งเป็นหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองฯ ไปตามถนนสายมหาสารคาม ร้อยเอ็ด  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23)  ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  18  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                           ติดกับตำบลท่าตูมอำเภอเมืองมหาสารคาม

ทิศตะวันออก                    ติดกับตำบลสีแก้วและตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

ทิศใต้                 ติดกับตำบลหนองกุง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก                       ติดกับตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม

เนื้อที่ทั้งหมด

     ตำบลห้วยแอ่งมีเนื้อที่ประมาณ   17.79   ตารางกิโลเมตร (11,120 ไร่)

ภูมิประเทศ

                 1. พื้นที่ราบสูงตอนบน  ได้แก่บริเวณหมู่ที่  4,5,6,7  และ 9  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลูกคลื่น เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ทำนา โดยอาศัยน้ำตามธรรมชาติและลำห้วยแอ่งและล้ำห้วยแกดำ

                 2.  ที่ราบตอนล่าง  ได้แก่บริเวณที่ตั้งหมู่ที่  1,2,3,8  และ  10  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบสม่ำเสมอเป็นแหล่งเกษตรกรรมเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์น้ำ  นอกจากอาศัยน้ำตามธรรมชาติแล้วยังเป็นพื้นที่รับน้ำจากโครงการชลประทานห้วยแอ่งอีกด้วย

ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น   3,698   คน    แยกเป็น   ชาย 1,822  คน  หญิง   1,876   คน  รวม    803   

ครัวเรือน    มีความหนาแน่นเฉลี่ย 200 คน / ตารางกิโลเมตร